Yuko Kyutoku Presents “True Expressionism” 12/19/22-12/23/22